My new workLeonid Plotnikov, oil, 70x50cm, May 2011,Montenegro
"Caffe", oil, canvas, 70x50cm, May 2011,Montenegro
"Garden in Mountains", Leonid Plotnikov, Montenegro
"Garden in Mountains", 70x50cm, May 2011
Leonid Plotnikov, Montenegro 2011
"View to a sefront", oil, canvas, 50x35cm
Leonid Plotnikov, Montenegro 2011
"Montenegro evening", oil,canvas, 45x30cm
Leonid Plotnikov, Montenegro 2011
"Night street in Montenegro", 50x35cm, oil on canvas
Leonid Plotnikov, Montenegro 2011
"Olive Garden", 70x60cm, oil on canvas
Plotnikov Leonid, Montenegro 2011
"Rocks & Sea", 70x60, oil on canvas
Leonid Plotnikov, Montenegro 2011
"Spring in Budva", 40x40cm, oil on canvas
Leonid Plotnikov, Montenegro 2011
"Rocks close to the road", 40x35cm
Leonid Plotnikov, Montenegro 2011
"Uteha", 40x35cm, oil on canvas

France, summer 2010